Договори та заяви

Редакція дійсна з 05.02.2015р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Ващенко В.В.

 

Правила користування послугою доступу
до мережі Інтернет/Lcom.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування послугою доступу до мережі INTERNET/Lcomвстановлюють права та обов'язки Сторін, порядок та умови укладення Договору про надання послуг, порядок та умови підключення, доступу та користування мережею Internet/Lcom, передачі і отримання в мережі інформації, які надаються ТОВ «Київські Мережі», або іншими юридичними особами за угодою з ТОВ «Київські Мережі». Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Провайдером та Абонентом, що не врегульовані законодавством, в т.ч. порядок розрахунків і платежів, порядок припинення надання послуги, припинення дії Договору, відповідальність Сторін.

1.2 Правила розташовані на сайті Провайдера. Правила становлять невід'ємну складову частину укладеного між Провайдером та Абонентом Договору, і з моменту підписання Договору стають обов'язковими для Сторін.

1.3 Визначення термінів:

Договір - а) домовленість між Провайдером та Абонентом про предмет, основні права, обов'язки, порядок розрахунків і відповідальність Провайдера та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг, в т.ч. доступу до мережі Інтернет/Lcom. Умови Договору уточнюються в Правилах.

в тексті Правил - б) Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Internet/Lcom.

Укладання Договору - процедура підписання письмового Договору між Провайдером та Клієнтом після перевірки технічної можливості, наданих Клієнтом документів, його ознайомлення з Правилами та інформацією про послугу доступу до мережі Інтернет/Lcom, а також порядком сплати необхідних рахунків. Підписаний обома сторонами Договір вважається укладеним, але таким, що не набрав чинності до настання певної події чи здійснення певної дії, визначених Договором, цими Правилами чи Тарифами.

Додаткова угода - домовленість між Провайдером та Абонентом про додаткові права, обов'язки і відповідальність Провайдера та Абонента щодо обсягу послуг, строку дії Договору і таке інше, яка має перевагу над домовленостями, встановленими Договором та/або Правилами з тих самих питань.

Припинення дії Договору - остаточне припинення надання послуг на підставі умов, викладених у цих Правилах та Договорі.

Правила - Правила користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom, Умови надання послуг Абонентам які встановлюються Провайдером, і регулюються також додатковими внутрішніми інструкціями Провайдера та інструкціями з використання цих послуг. Правила розташовані на особистій сторінці абонента, та обов'язкові для Абонентів при отриманні основних та додаткових послуг.

Послуга доступу до мережі Інтернет/Lcom (далі - Послуга) - комплекс сервісів Провайдера, наданих Абоненту, що включає в себе:

Технічні: Підключення обладнання Абонента до комунікаційного порту Провайдера, надання однієї ip-адреси і доступу до ресурсів і сервісів мережі передачі даних Провайдера та Інтернет, надання сервісу електронної пошти.

Адміністративні: Оформлення та переоформлення договорів, актів, податкових накладних, надання розрахунків об'єму і вартості наданих послуг, зміни тарифних планів та параметрів послуг, призупинення надання послуг, відключення Абонента.

Консультаційні: Надання технічної допомоги у формі консультацій щодо роботи та настроювання абонентського обладнання, перевірки цілісності абонентських кабельних ліній.

Початок надання послуг - момент надання та активації ір-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до мережі Провайдера. Початок надання послуг оформлюється Актом про підключення Абонента.

Місце надання Послуг - конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька Послуг. Місце надання Послуг власноручно визначається у Договорі.

Додаткові послуги - послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги Провайдера та оплачуються Абонентом окремо, включаючи послуги по підготовчим до підключення роботам.

Тимчасове припинення надання послуги - тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Провайдера. Провайдер – ТОВ «Київські Мережі» або інше підприємство, якому ТОВ «Київські Мережі» передало право надавати від імені ТОВ «Київські Мережі» послугу доступу до мережі Інтернет/Lcom.

Клієнт - юридична або фізична особа, яка уклала з Провайдером Договір але ще:

не оплатила Послугу, та/або

не була підключена до обладнання Провайдера, та/або

не отримала IP-адресу, та/або

не підписала Акт про підключення Абонента.

Абонент - юридична або фізична особа, яка з якою Провайдер уклав Договір про надання послуги доступу до мережі Internet/Lcom, та яка оплатила Послугу, та була підключена до обладнання Провайдера, та  отримала IP-адресу, та підписала Акт про підключення Абонента. 

Довірена особа - фізична повнолітня особа, резидент України, (яка відповідає вимогам п. 2.9.1) яка уповноважена Абонентом підписувати акти виконаних робіт та наданих послуг, в тому числі акту про підключення.

Сторони - Провайдер та Клієнт/Абонент.

Тарифи - перелік з описанням і цінами послуг, що надаються Провайдером.

Тарифний пакет - набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких Провайдер проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Провайдером та розраховуються за місяць.

Особовий рахунок Абонента - рахунок, за яким проводиться облік об'єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг, платежів Абонента і балансовий розрахунок між Провайдером і Абонентом.

Аванс - попередній грошовий внесок Клієнта в рахунок наданих у майбутньому послуг Провайдера.

Абонентська кабельна лінія - відрізок кабельної мережі від обладнання (комп'ютера) Абонента до точки підключення до обладнання Провайдера у будинку за місцем споживання Послуги. Відрізок Абонентської кабельної лінії від обладнання Провайдера до приміщення Абонента є власністю Провайдера.

IP-адреса - унікальна адреса комп'ютера в мережі Інтернет, яка має довжину 4 байта.

MAC (media access control) - адреса - це апаратна адреса, яка є унікальною для кожної мережевої карти.

Інтернет - глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору, яка основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов'язаних між собою комп'ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп'ютерів, електронній пошті, дошкам об'яв, базам даних та дискусійним групам.

Мережа Lcom - багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору Провайдера, і яка основана на протоколі TCP/IP.

1.4 Підпис Абонента в Договорі свідчить про те, що він отримав інформацію про послуги, що надаються, був ознайомлений з цими Правилами, тарифами, умовами Договору, Нормами користування Мережею Інтернет, вони йому зрозумілі та він зобов'язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛІЄНТА

2.1 Послуги доступу до мережі Інтернет/Lcom надаються Абоненту на підставі Договору. Договір є основним документом, який встановлює правовідносини між Провайдером та Клієнтом/Абонентом.

2.2 Договір не може бути укладеним або не набере чинності, якщо:

 • Не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);
 • вік Клієнта - фізичної особи менше 18 років, або Клієнт у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);
 • Клієнт або пов'язані з ним особи, мають заборгованість перед Провайдером за раніше укладеними договорами;
 • Клієнт не виконує вимог Провайдера з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами, або надав недостовірну інформацію;
 • Клієнт не зробив необхідних платежів після підписання Договору, або кошти не надійшли на поточний рахунок Провайдера.

2.3 Якщо під час перевірки наданих документів та інформації будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Провайдер має право відмовити Клієнту в укладанні Договору.

2.4 Для підготовки та укладання Договору Клієнт надає в Абонентський відділ Провайдера заявку на підключення, в якій вказує адресу надання Послуги.

2.5 Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги:

Місце надання послуги повинно знаходитись в зоні покриття мережі Провайдера;

2.6 Договір укладається в основному безпосередньо після оформлення замовлення про надання послуг та заявки на підключення.

2.7 Клієнт самостійно обирає тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент підписання Договору.

2.8 Абонентський відділ Провайдера перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі.

У разі наявності такої можливості Провайдер укладає Договір з Клієнтом на умовах обраного ним тарифного пакету.

2.9 При укладанні Договору Клієнт надає Провайдеру такі документи та відомості:

2.9.1 фізичні особи - резиденти:

діючий паспорт громадянина України;

довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру;

відомості про свої місця реєстрації та фактичного проживання (поштові адреси);

відомості про контактні телефони в Україні.

2.9.2 юридичні особи:

 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • підтвердження повноважень особи, що укладає Договір;
 • відомості про платіжні реквізити;
 • довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України для юридичних осіб - резидентів України, або витяг із торгового, судового чи комерційного реєстру для юридичних осіб - нерезидентів України та , в необхідних випадках, документ про реєстрацію на території України;
 • відомості про своє фактичне місцезнаходження (поштову адресу);
 • відомості про контактну особу та контактний номер телефону в Україні.

Якщо Договір про надання послуг укладається філією або представництвом Клієнта, то замість Свідоцтва про державну реєстрацію Клієнта надається витяг із Положення про філію або представництво, в якому передбачено право цього структурного підрозділу на укладання господарського договору від імені Клієнта, або довіреність з повноваженнями філії, представництва чи їх посадової особи на укладання угод від імені Клієнта.

2.9.3 Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства) надають довідку про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України та документ, що посвідчує повноваження особи на укладання Договору.

2.10 Якщо в подальшому, під час дії договору, при перевірці наданої Провайдеру інформації будуть виявлені невідповідності, протиріччя, або виявлені інші порушення, Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення, або призупинити надання послуги за Договором.

2.11 При відсутності у Провайдера інформації про можливість підключення, Абонентський відділ Провайдера протягом 3-х робочих днів з моменту укладення Договору перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі до обладнання Провайдера. У разі наявності такої можливості Договір з Клієнтом набирає чинності на умовах обраного Клієнтом тарифного пакету.

2.12 У разі неможливості підключення обладнання Клієнта до обладнання Провайдера Договір вважається таким, що не набрав чинності.

2.13 Клієнт самостійно обирає, з діючих на момент підписання, тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент підписання Договору.

2.14 Клієнт підписує Договір, згідно обраного тарифного пакету і додаткових послуг і одержує квитанції на сплату або рахунок-фактури (для юридичних осіб), в які входять:

а) обов'язково:

 • оплата за підключення;
 • авансова плата згідно до обраного Тарифного пакету.

б) у разі необхідності та відповідного бажання Клієнта:

 • оплата мережевого адаптеру (або інших додаткових пристроїв);
 • оплата за додаткові кабельні роботи або настроювання обладнання (згідно переліку додаткових послуг).

2.15 Перший рахунок або квитанція повинно бути сплачено протягом 3-х банківських днів з моменту укладення Договору шляхом безготівкового банківського переказу. Договір набуває чинності і Провайдер починає роботи по підключенню Абонента тільки після зарахування коштів Абонента на розрахунковий рахунок.

2.16 У разі не одержання оплати за підключення, та авансової плати згідно до обраного Тарифного пакету протягом 10 календарних днів після підписання Договору , Провайдер має право вважати Договір таким , що не набув чинності і анулювати його.

2.17 Провайдер здійснює підключення Клієнта протягом 10 робочих днів з моменту отримання підтвердження оплати і набуття чинності Договору та виконує стандартний обсяг робіт:

 • здійснює прокладку кабелю від обладнання Провайдера до приміщення Клієнта;
 • встановлює одну стандартну розетку RJ45 біля входу у приміщення Клієнта;
 • надає Абоненту кабель довжиною до 20 метрів для самостійної прокладки у приміщенні;
 • у разі необхідності та за окрему плату надає Клієнту додатковий кабель та, за наявності можливості, інше обладнання та додаткові послуги;
 • встановлює у разі необхідності мережевий адаптер;
 • реєструє у мережі Провайдера мережевий адаптер Клієнта, після підключення Клієнтом кабелю до обладнання Клієнта;
 • здійснює процедуру конфігурування підключення до мережі Інтернет/Lcom стандартними засобами операційної системи, встановленої на комп'ютерному обладнанні Клієнта.

До стандартного обсягу робіт не входять: оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Клієнта, встановлення програмного забезпечення на комп'ютерне обладнання Клієнта.

2.18 Початок надання послуг оформлюється Актом про підключення Абонента.

2.19 У разі відмови Клієнта від підключення Провайдер, на основі одержання відповідного письмового прохання від Клієнта, повертає сплачені кошти на особовий рахунок Клієнта, відкритий у будь-якому українському банку за винятком внесених коштів за підключення. Після цього Договір вважається розірваним.

2.20 Якщо обставини, що суперечать умовам укладання Договору, виявлені після набрання ним чинності, Провайдер має право призупинити дію Договору в односторонньому порядку до моменту усунення вищезгаданих обставин, а також не повертати сплачену Абонентом за Договором суму, якщо особа, що уклала Договір або пов'язані з нею особи мають перед Провайдером заборгованість за раніше укладеними з Провайдером Договорами про надання послуг доступу до мережі Інтернет.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ

3.1 Моментом початку надання послуги вважається момент активації IP-адреси Абонента та оформлення Акту про підключення Абонента.

3.2 Термін надання Послуги - 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору.

3.3 Провайдер гарантує надання послуги у повному обсязі лише за умов позитивного залишку на Особовому рахунку Абонента.

3.4 При підключенні Провайдер надає Абоненту:

 • одну внутрішню ip-адресу;
 • одну адресу електронної пошти в домені @lancom.kiev.ua, поштову скриньку обсягом 5 Мбайт;
 • доступ до персональної веб-сторінки статистики на веб-сайті Провайдера.

3.5 Для однозначної ідентифікації обладнання Абонента в мережі Інтернет/Lcom Провайдер призначає Абоненту особистий пароль. Цей пароль має бути зазначений при першому підключенні мережевого обладнання Абонента до мережі разом із номером цього Договору на персональній веб-сторінці статистики. Будь-яка кількість Послуги, що буде передана в мережі Інтернет/Lcom з використанням ідентифікованого обладнання, буде вважатися Провайдером як така, що спожита Абонентом, на що Абонент погоджується.

3.6 Зміна пароля здійснюється безкоштовно в офісі Провайдера при наявності у Абонента Договору і паспорта (у разі, якщо Абонент - приватна особа) або при наявності заяви на бланку встановленого зразка з підписом керівника завіреною печаткою юридичної особи.

3.7 Листування між Сторонами здійснюється наступним чином:

3.7.1 Офіційні повідомлення Провайдера Абонентам здійснюються шляхом розсилання повідомлень електронною поштою на адресу, яку вказано у Договорі, а також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті www.lcom.net.ua. При цьому повідомлення, що надсилаються Провайдером електронною поштою не будуть вважатися інформацією, що не замовлялась. Повідомлення та відповіді Абонентом здійснюються електронною поштою на електроні адреси, вказані на сайті Провайдера.

3.7.2 У випадках, коли відповідно до Договору або Правил вимагається письмова заява або повідомлення, така заява/повідомлення викладається належним чином у письмовій формі.

3.8 Провайдер надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послугу, її якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки, спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.

3.9 Протягом строку дії Договору Абонент має право в встановленому порядку відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, якщо це не суперечить положенням будь-якої Додаткової угоди укладеної між Сторонами, про що Абонент зобов'язаний повідомити Провайдера відповідним письмовим повідомленням.

3.10 Провайдер не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості, але зробить все можливе, для надання найвищої можливої якості Послуги.

3.11 Провайдер має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт технічних засобів мережі. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 24 годин на місяць. Провайдер зобов'язується не пізніше ніж за добу сповістити Абонента електронною поштою про заплановане призупинення надання послуги.

3.12 Провайдер, з технічних причин, у цілях забезпечення стабільності та безпеки абонентської мережі, має право змінювати параметри надання Послуги, IP-адреси Абонентів, обмежувати проходження окремих видів трафіку та доступ до певних ресурсів мережі Інтернет/Lcom. Абонент надає право Провайдеру за наявності скарг інших Абонентів проводити вибірковий контроль інформації, що надсилається/отримується Абонентом.

3.13 Абонент не має права без письмової згоди Провайдера перепродавати чи надавати безкоштовно Послугу третім особам, а також зобов'язаний використовувати Послугу виключно на території приміщення, вказаного у Договорі, як адреса споживання Послуги.

3.14 Будь-які дії Абонента, пов'язані з комерційним використанням послуги Інтернет/Lcom не повинні суперечити законодавству України.

3.15 Побудована кабельна лінія від обладнання Провайдера до квартири Абонента знаходиться у власності Провайдера, та ремонтується безкоштовно.

4. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ Інтернет/Lcom

4.1 Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп'ютерів, проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

4.2 У зв'язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мережевого обладнання сторонніми особами Абоненту забороняється:

 • користуватися обладнанням Провайдера без заземлення;
 • підключати кабель до джерел електричної напруги;
 • не залишати працююче обладнання без нагляду.

Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.

4.3 У випадку виникнення пожежі Абонент та/або особи, які мають доступ до обладнання Провайдера, мають негайно знеструмити комп'ютер, мережеве обладнання та від'єднати кабель.

4.4 Провайдер рекомендує Абонентам та/або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочім місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

5.1 Розрахунки за спожиті послуги здійснюються на основі обраного Абонентом тарифного пакету, додатково замовлених послуг та фактично спожитого обсягу і кількості послуг. Кожному Абоненту надається один Особовий рахунок, на якому ведеться облік об'єму, кількості і вартості наданих послуг, а також платежів Абонента.

5.2 Кількість, вартість і технічні параметри послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників належних Провайдеру технічних засобів виміру кількості, обсягу та вартості послуг, наданих Абоненту. Показники технічних засобів Провайдера є єдиним джерелом інформації про обсяг фактично спожитих послуг при тарифікації і вирішенні суперечок.

5.3 Вартість наданих послуг залежить від відповідного тарифного пакету та обсягу наданих послуг.

5.4 Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Провайдера. Провайдер не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Провайдера причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.

5.5 Кожний тарифний пакет складається з параметрів:

 • вартості підключення;
 • розміру щомісячної абонентської плати, що включає певний ліміт трафіку, який може бути спожитий протягом розрахункового періоду;
 • розміру першого мінімального авансового внеску.

5.6 Вартість замовлених послуг сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період авансом у розмірі не меншому ніж встановлена в обраному тарифному пакеті Абонента.

5.7 Для зміни тарифного пакету Абонент надає Провайдеру письмову або електронну заяву (на адресу support@lcom.net.ua), в якій зазначає № Договору, ФІП, старий тарифний пакет та новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Провайдером відповідної заяви.

5.10 Замовлення Абонентом додаткових послуг, передбачених діючими тарифами Провайдера на додаткові послуги, оформлюються письмовими заявами.

5.11 Щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом (минулий місяць) Провайдер формує звіт про стан балансу Абонента (отримані кошти, надані послуги, продані товари та залишок на Особовому рахунку). Інформацію щодо стану рахунку можна отримати на особистій сторінці Абонента.

5.12 Користування послугою можливе за умов позитивного залишку на кінець поточного дня на Особовому рахунку Абонента.

5.13 Абонент має право оскаржити рахунок-звіт (рахунок-фактуру) протягом 15 робочих днів, наступного за звітним періодом. Оскарження розглядаються протягом 20 робочих днів. При цьому Абонент зобов'язаний оплатити оскаржувану суму рахунку повністю. У разі визнання претензії Абонента обґрунтованою Провайдер розглядає суму, оплачену Абонентом, як надмірну, і вважає авансом у рахунок майбутніх послуг або повертає, за заявою Абонента, на його банківський рахунок.

5.14 При внесенні плати за користування послугами Провайдера Абонент зобов'язаний вказувати в платіжних документах розбірливим почерком, печатними літерами, номер договору та особисті данні. Плата від Абонента зараховується на його рахунок тільки після отримання Провайдером виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок Провайдера. При нерозбірливому заповненні платіжних документів відповідальність за негативні наслідки помилкового зарахування коштів несе Абонент.

5.15 Абонент повинен слідкувати за станом свого Особового рахунку, своєчасно вносити кошти і не допускати нульового або від’ємного залишку на своєму Особовому рахунку. Поточний стан свого Особового рахунку Абонент може контролювати, завітавши на особисту сторінку статистики на офіційному веб-сайті Провайдера або звернувшись до абонентського відділу Провайдера по телефону чи електронною поштою.

5.16 Після досягнення нульового залишку на Особовому рахунку Абонента Провайдер починає щодобово надсилати на зазначену у Договорі адресу електронної пошти Абонента повідомлення про необхідність поповнення Особового рахунку. Повідомлення надсилаються до моменту поповнення Особового рахунку Абонента або відключення за несплату.

5.17 У разі нульового або від’ємного залишку на Особовому рахунку Абонента Провайдер має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги Послуги або припиняти надання Послуги, а також розірвати Договір у встановлений у ньому строк за непогашення заборгованості Абонента.

5.18 Розрахунки за телекомунікаційні послуги за цим Договором здійснюються Провайдером кожного календарного дня протягом місяця відповідно до чинних Тарифів Провайдера у поточному розрахунковому періоді шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента, у розмірі повної Абонентної плати за місяць ( з урахуванням додаткових послуг) діленої на кількість днів у поточному календарному місяці.

5.19 Незважаючи на те, що Абонентна плата знімається з Особового рахунку Абонента за кожен календарний день, Абонент повинен сплатити повну Абоненту плату за місяць незалежно від того користувався він послугою весь період чи ні. Згідно Тарифів Провайдера та Правил надання та отримання послуг Абонентна плата розрахована на надання доступу до телекомунікаційної послуги протягом всього місяця незалежного від того користується Абонент нею весь період чи ні.

5.20 Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Провайдером на підставі проведених оплат Абонента у формі безготівкових платежів в національній валюті на розрахунковий рахунок Провайдера через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (кредитних карток, та ін.), що представлені на Офіційному сайті Провайдера. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.

5.21 Провайдер призупиняє надання послуг у випадку утворення нульового або від'ємного балансу Особового рахунку Абонента до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення абонентної плати за поточний розрахунковий період).

5.22 Абонент має право призупинити надання телекомунікаційних послуг, за умови позитивного балансу на Особовому рахунку Абонента, шляхом подання письмової заяви до центру обслуговування абонентів Провайдера, не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Провайдером. У випадку призупинення надання послуг протягом календарного року на загальний термін понад 2 (два) місяці Абоненту нараховується плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання, згідно з діючими тарифами Провайдера. Розмір Абонентної плати за резервування порту телекомунікаційного обладнання розміщена на Офіційному сайті провайдера в розділі Додаткові послуги Тарифів. Мінімальний термін призупинення надання телекомунікаційної послуги 7 (сім) робочих днів.

5.23 При припиненні Провайдером надання телекомунікаційних послуг, у випадку нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг Провайдера в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період (місяць) в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку, не призупинить надання телекомунікаційної послуги згідно п.5.22, така поведінка Абонента вважається згодою на нарахування оплати за резервування порту телекомунікаційного обладнання відповідно до чинних Тарифів Провайдера. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

5.24 Провайдер та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв'язку з цим Провайдер та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку, не призупинить надання телекомунікаційної послуги згідно п. 5.22, та не надішле заяви на розірвання Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

5.25 Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Провайдером.

5.26 Відновлення надання послуг у випадках, зазначених в п. 5.21 та п. 5.22, здійснюється Провайдером протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами з п.5.1.

5.27 Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

5.28 Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Офіційному сайті Провайдера (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення в Абонентський відділ Провайдера.

5.29 Провайдер самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Провайдером, включають збори й податки, що діють на території України.

5.30 Провайдер має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Офіційному сайті Провайдера та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до їх запровадження.

5.31 У випадку припинення дії Договору, якщо на Особовому рахунку Абонента залишилися невикористані кошти, Провайдер на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, перераховує залишок коштів протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання заяви на безготівковий рахунок Абонента, вказаний у заяві.

5.32 Повернення Абоненту коштів у разі ненадання послуг, відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг, надання послуг неналежної якості, або надання послуг, які Абонент не замовляв та в інших випадках, визначених законодавством здійснюється на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента.

5.33 У разі відключення Абонента, який користувався телекомунікаційною послугою Провайдера менше ніж 6 (шість) місяців з дати підключення, та за умови що Абонент був підключений по акції, де вартість підключення менша за стандартну, встановлену в Тарифних планах Провайдера на момент підписання Договору, Провайдер знімає з Особового рахунку Абонента повну плату за підключення до телекомунікаційної послуги.

5.34 Аванс за телекомунікаційні послуги, перерахований Абонентом на рахунок Провайдера за умовами Акції, не повертається Абоненту у разі відключення від послуги до остаточного використання, якщо про це було зазначено в умовах Акції.

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Припинення надання Послуги може відбуватися за ініціативою як Провайдера так і Абонента.

6.2 Провайдер може тимчасово обмежити обсяг або припинити надання Послуги у випадках:

6.2.1 Вартість наданих Провайдером послуг перевищує суму авансу на Особовому рахунку Абонента і Абонент не виконує своїх зобов'язань щодо сплати послуг Провайдера;

6.2.2 Щодо Абонента розпочато процедуру банкрутства або стосовно юридичної особи - ліквідаційну справу, чи на банківський рахунок та майно Абонента накладено арешт;

6.2.3 Абонент невірно вказав свої контактні телефони або іншу інформацію стосовно себе, або не повідомив про їхню зміну, у наслідок чого співробітники провайдера не мали можливості зв'язатися з ним;

6.2.4 Абонент порушив положення Договору, цих Правил, законодавства України або Норм користування мережею Інтернет, незважаючи на попередження з боку Провайдера, продовжує їх порушувати;

6.2.5 Вчинення Абонентом, або з використанням його мережевих реквізитів дій які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет, або порушують Нормами користування Мережею Інтернет. Абонент використовував мережу Internet/Lcom для дій незаконного, або аморального характеру, а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги, розповсюджував в мережі віруси, або інші небажані компоненти, вчинював дії направлені на отримання конфіденційної інформації, або інформації з спеціальним доступом;

6.2.6 Особа, що уклала Договір, не мала на те необхідних повноважень;

6.2.7 Абонент користується несправним обладнанням, що спричиняє порушення у роботі обладнання Провайдера;

6.2.8 З'ясовуються інші вагомі обставини, не вказані у цих Правилах.

6.3 Надання Послуги поновлюється протягом 1 робочого дня з моменту усунення наведених у пункті 6.2 обставин та компенсації понесених збитків.

6.4 Договір про надання послуг втрачає чинність у таких випадках:

 • відмови Абонента від Послуги у порядку, встановленому у Договорі;
 • відмови Провайдера у подальшому наданні послуг Абоненту в порядку, встановленому у Договорі;
 • закінчення строку дії Договору;
 • згідно п. 4.13 Договору;
 • порушення Абонентом чинного законодавства України при використанні Послуги, а також вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет або порушують Норми користування Мережею Інтернет (http://lcom.net.ua/norm.html);
 • Абонент надав недостовірні відомості або документи про себе;
 • Абонент - юридична особа у встановленому законом порядку визнаний банкрутом або припинив свою діяльність.

6.5 Для припинення дії Договору або тимчасового припинення надання Послуги за власною ініціативою Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити письмову заяву про припинення дії Договору або тимчасове припинення надання Послуги. Абонент має право надіслати письмову заяву поштою.

6.6 Припинення дії Договору або тимчасове припинення надання Послуги не звільняє Абонента від сплати рахунків за надані послуги, фактично надані в місяці припинення Договору або тимчасового припинення надання Послуги. Остаточний рахунок повинен бути оплачений у вказані в ньому терміни.

6.7 У випадку припинення дії Договору Клієнт має право укласти з Провайдером новий Договір на загальних умовах відповідно до розділу 2 цих Правил.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил, та з чинним законодавством України.

7.2 Після підписання Договору й до моменту початку надання Послуги Абоненту Провайдер звільняється від будь-якої відповідальності за ненадання Послуги. Права Абонента та обов'язки Провайдера щодо надання Послуги виникають лише після підключення обладнання Абонента до обладнання Провайдера та активації IP-адреси Абонента.

7.3 До початку надання Послуги Абонент несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні Провайдеру (пошкодження обладнання Провайдера, введення в оману Провайдера шляхом надання неправдивої інформації при укладені Договору та інше).

7.4 Відповідальність за проведення оформлення, затвердження проектної документації, отримання дозволів на здійснення монтажних робіт щодо прокладки абонентської кабельної лінії, покладається на Провайдера.

7.5 Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання.

7.6 Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Послуги. При цьому Провайдер не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі Інтернет/Lcom. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послугу або Інтернет/Lcom взагалі.

7.7 Провайдер не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет, і не контролює їх. Провайдер попереджає, що деякі з них носять відвертий сексуальний характер або можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію.

7.8 Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.

7.9 Провайдер не несе ніякої відповідальності за оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.

7.10 Провайдер не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес пов'язані з використанням або неможливістю користуватися Послугою, в тому числі в результаті дії обставин, передбачених пп. 8.1, 8.2 цих Правил.

7.11 Провайдер не несе ніякої відповідальності за упущену вигоду або моральну шкоду пов'язані з використанням послуги, або неможливістю користуватися Послугою, незалежно від того, мав змогу чи ні Провайдер передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм.

7.12 Провайдер не несе ніякої відповідальності за часткове, або повне пошкодження кабелю, обладнання та ін. що знаходяться поза межею відповідальності Провайдера. Межа відповідальності Провайдера закінчується на відрізку кабелю, який межує з приміщенням Абонента. Межа відповідальності Абонента починається від приміщення Абонента та закінчується комп'ютерним обладнанням Абонента включно.

7.13 Якщо Абонент пошкодить обладнання Провайдера, у зв'язку з самовільним виконанням робіт по ремонту або заміні обладнання, а також якщо пошкодження обладнання Провайдера спричинила відсутність заземлення кінцевого обладнання Абонента, Абонент повинен відшкодувати в повному обсязі всі збитки та упущену вигоду Провайдеру.

7.14 Абонент несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла у зв'язку з порушенням правил безпеки користування мережею INTERNET/Lcomпередбачених цими Правилами та іншими встановленими чинним законодавством України нормативами.

7.15 У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Провайдер має право вживати до Абонента такі заходи:

·нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;

·скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, відповідно до п.3.6 Договору.

7.16 У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Провайдер має право:

· нараховувати штраф у розмірі 500, 00 (п’ятсот) гривень за кожен такий випадок;

· скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

7.17 У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) власних мережевих реквізитів Провайдер має право:

·нараховувати штраф у розмірі 200 (двісті) гривень за кожен такий випадок;

·скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

 

7.18 У випадку надання Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) телекомунікаційних послуг, наданих йому Провайдером, третім особам Оператор має право:

·нараховувати штраф у розмірі 500 (п’ятсот) гривень за кожен такий випадок;

скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

7.19Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Провайдером переліку телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

7.20 У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Провайдера на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента.

7.21 Провайдер несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг майнову відповідальність:

·за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, - у розмірі оплаченої вартості не наданих послуг;

за безпідставне відключення кінцевого обладнання, - у розмірі абонентної плати за весь період відключення;

у разі не усунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.

7.22 Провайдер не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов'язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Провайдера чи неможливості їх використання.

7.23 Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов'язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Провайдера.

7.24 Відповідальність і ризики, пов'язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

 • ·за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
 • ·за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;
 • ·за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;
 • ·за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;
 • ·за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування.

7.25 Оскільки Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж, Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше.

7.26 Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій та позовів.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили, а також внаслідок дій третіх осіб, прийняття актів державних органів та інших незалежних від Сторін обставин, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором, як то призупинення надання послуги внаслідок перерв в подачі електроенергії до будинку, внаслідок перебоїв на зовнішньому каналі, пошкодження кабелів Провайдера гризунами тощо.

8.2 Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють надзвичайні і непереборні сили (стихія, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), дію яких неможливо упередити застосуванням звичайної практики персоналу Провайдера або силами фізичної особи і які є обставинами, що звільняють Провайдера або Абонента від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

8.3 У випадку виникнення обставин непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє належним чином про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін, Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє належним чином про таке припинення іншу сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

8.4 У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією обставини непереборної сили, вимог п.8.3 цих Правил, вона втрачає право посилатись на таку обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.

8.5 Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов'язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

9.1 Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.2 Провайдер рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх обновляти, щоб запобігти неправильній роботі комп'ютерного обладнання та зараженню його вірусами. При зараженні комп'ютерного обладнання Абонента трафік може значно збільшитися, Провайдер в такому випадку не несе ніякої відповідальності та весь трафік підлягає оплаті.

9.3 Провайдер не несе відповідальність і ризики, пов'язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.

9.4 Абонент надає право Провайдеру для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується \пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 З пропозиціями по покращенню надання Послуги, та з усіх неузгоджених Договором, або Правилами питань Абоненти можуть звертатися за роз’ясненнями до Провайдера, який вивчає та узагальнює пропозиції, та вносить зміни в діючі правила, організацію виробництва Послуги та роботу обладнання.

10.2 Усі спірні питання, що випливають з цих Правил або Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.

 

10.3 Зміни та доповнення до цих Правил можуть бути внесені Провайдером і набирають чинності з моменту їх затвердження, про що провайдер має оприлюднити на Офіційному сайті Провайдера. Інформацію про зміни або доповнення Абонент має можливість отримати у відділі з обслуговування абонентів Провайдера.