Договори та заяви

Редакція дійсна з 05.02.2015р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Ващенко В.В.

 

Правила користування послугою доступу
до мережі Інтернет/Lcom.

 

1. Терміни та визначення

 Абонентна плата - плата за телекомунікаційну послугу Провайдера за місяць, яка сплачується абонентом у визначеному тарифному розмірі, згідно умов абонентського договору та Правил надання та отримання послуг.

 Телекомунікаційна послуга – послуга з надання абоненту доступу до всесвітньої мережі Інтернет виключно для домашнього користування обраного ним індивідуального тарифу в якості цілісної інформаційної послуги, відповідно до умов абонентського Договору та Правил надання та отримання послуг.

 Особливий рахунок абонента - форма індивідуального обліку платежів та витрат абонента, що здійснюються на сплату інформаційної послуги Провайдера, визначених у формі відповідних записів.

 Тарифи - нормативний акт Провайдера у редакції, чинний на період надання відповідних послуг, яким визначається перелік, опис, вартість інформаційних послуг, які надаються Провайдером. Їх можна знайти на офіційному веб-сайті www.lcom.net.ua.

 Додаткові послуги – телекомунікаційні послуги, які Провайдер надає Абонентам за межами тарифного пакету. Їх перелік та вартість можна знайти на офіційному веб-сайті www.lcom.net.ua.

 Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Провайдера - чинна на момент надання послуги редакція Правил надання та отримання послуг, затвердженим наказом Товариством з обмеженою відповідальністю « Київські Мережі» з наступними змінами та доповненнями, можна знайти на офіційному веб-сайті www.lcom.net.ua

 Білінг – автоматизована система обліку спожитих послуг. Програмно-апаратний комплекс, який здійснює автоматичний кількісний та вартісний облік наданих/спожитих послуг згідно Тарифів, чинних у період надання послуг.

Інші терміни та визначення цього договору вживаються у значені, викладеному у Правилах надання та отримання послуг. У разі невідповідності або протиріччя між термінами та визначеннями цього Договору та правил надання послуг, перевагу мають терміни та визначення Правил надання та отримання послуг.

2. Предмет договору

2.1. Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Провайдера надання таких послуг, а Абонент зобов'язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюються Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom, іншими внутрішніми інструкціями Провайдера з використання послуг доступу до мережі Internet/Lcom які є невід’ємною частиною даного Договору та розташовані на сайті Провайдера.

2.3. Провайдер відповідно до умов цього Договору надає Абоненту послуги підключення та доступу до мережі Internet/Lcom.

2.4. Договір є строковим. Надання послуг за цим Договором починається після внесення Абонентом на підставі відповідного рахунку повної суми оплати за підключення та первинного авансового платежу та підписання Акту виконаних робіт Абонентом. Сума первинного авансового платежу зараховується на особовий рахунок Абонента.

2.5. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.

2.6. Побудована кабельна лінія від обладнання Провайдера до квартири Абонента знаходиться у власності Провайдера, та ремонтується безкоштовно.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Провайдер має право:

3.1.1. У разі невиконання Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, призупиняти надання послуг, відмовити в подальшому наданні послуг та припинити дію цього Договору, повідомивши Абонента електронним листом за адресою, вказаною в Додатку №1 до Договору, за 14 (чотирнадцять) календарних днів до припинення дії Договору. Якщо електронна адреса Абонента не вказана в Додатку №1 до Договору, Провайдер має право повідомити Абонента листом за адресою надання телекомунікаційних послуг Абоненту.

3.1.2. Припиняти у встановленому порядку надання телекомунікаційних послуг з моменту виникнення нульового або від'ємного балансу на Особовому рахунку Абонента.

3.1.3. Вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Провайдера та/або в засобах масової інформації не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до їх введення в дію.

3.1.4. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 14 (чотирнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Провайдера продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями.

3.1.5. Проводити дії передбачені Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom.

3.1.6. Скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікації.

3.1.7. Не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікації, а також в інших випадках, визначених законодавством України.

3.1.8. Проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації. Якщо планові роботи відбуваються більше 2 (двох) календарних днів, Провайдер повідомляє про це Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному сайті Провайдера.

3.1.9. Створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом телекомунікаційними послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Провайдера та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента.

3.1.10. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих телекомунікаційних послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента.

3.1.11. Інші права, передбачені законодавством України.

3.2. Провайдер зобов’язаний:

3.2.1. За заявою абонента та після сплати рахунку на підключення і первинного авансу підключити обладнання Абонента до мережі Internet/Lcom протягом двадцяти робочих днів з моменту зарахування цих коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.

3.2.2. Надавати послуги Абоненту згідно з цим Договором, Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom та Тарифами Провайдера.

3.2.3. Вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

3.2.4. Надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов Договору.

3.2.5. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну.

3.2.6. Надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені Договором та законодавством.

3.2.7. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, виконання інших робіт. Зазначені роботи здійснюються працівниками Провайдера за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою. Працівник Провайдера зобов'язаний пред'являти посвідчення Абоненту.

3.2.8. Вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв.

3.2.9. Виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

3.3. Абонент має право:

3.3.1. Користуватись послугами, що надаються за цим Договором, за місцем споживання послуг, яке вказано в Додатку N1 до цього Договору, відповідно до Правил користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom.

3.3.2. Отримувати інформацію про Послуги, звертатись до Провайдера зі скаргами та пропозиціями. Дотримуватись правил техніки безпеки при користуванні обладнанням.

3.3.3. Достроково розірвати Договір за умови попередження про це Провайдера не менше ніж за 14 (чотирнадцять) днів.

3.3.4. Отримати перерахунок абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

3.3.5. Своєчасно отримувати замовлені телекомунікаційні послуги встановленої якості.

3.3.6. Отримувати від Провайдера відомостей про надані телекомунікаційні послуги у порядку, встановленому законодавством України.

3.3.7. Отримати повернення Провайдером невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених законодавством України.

3.3.8. Відмовитись від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором.

3.3.9. Оскаржити неправомірність дій Провайдера згідно із законодавством України.

3.4. Абонент зобов’язаний:

3.4.1. Користуватись послугами у повній відповідності до умов цього Договору та Правил користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom.

3.4.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані послуги згідно до Порядку розрахунків.

3.4.3. Сплачувати авансові внески до моменту фактичного використання раніше внесеного авансу.

3.4.4. Забезпечувати зберігання обладнання Провайдера, встановленого у приміщенні Абонента.

3.4.5. Не втручатися в роботу встановленого Провайдером обладнання та не намагатися будь яким чином самостійно усунути несправності чи недоліки роботи обладнання Провайдера.

3.4.6. Встановити на своєму кінцевому обладнанні антивірусне програмне забезпечення щоб уникнути загрози збою роботи мережі Internet/Lcom.

3.4.7. Письмово повідомляти Провайдера про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов'язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Додатку №1 до даного Договору або надані Оператору в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин.

3.4.8. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності.

3.4.9. Не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян.

3.4.10. Не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

3.4.11. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах території відповідальності Абонента.

3.4.12. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікації, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікації, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікації, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам.

3.4.13. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг.

3.4.14. Не перешкоджати виконанню Провайдера робіт, пов'язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента.

3.4.15. Не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі.

3.4.16. Самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку. Стан особового рахунку Абонент контролює, використовуючи сторінку персональної статистики на Офіційному сайті Провайдера, вказаному у реквізитах Провайдера.

3.4.17. Забезпечити регулярний перегляд (не менше 1 разу на тиждень) вмісту своєї поштової скриньки, реквізити якої було надано Провайдеру в Додатку №1 до Договору та інформації розміщеної на Офіційному сайті Провайдера.

3.4.18. Виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

4. Порядок розрахунків

4.1. Нарахування за надані послуги здійснюються згідно з діючими на час оплати Тарифами Провайдера, які є невід’ємною частиною цього Договору та розміщені на Офіційному сайті Провайдера. Абонент обирає тарифний пакет, передбачений Тарифами, відповідно до якого здійснюються розрахунки. Розрахунковий період становить один календарний місяць. Абоненту надається один особовий рахунок, на якому здійснюється облік розрахунків за надані послуги.

4.2. Вартість замовлених послуг сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період авансом у розмірі не меншому ніж встановлена в обраному тарифному пакеті Абонента.

4.3. Щодо додаткових послуг, вартість яких не передбачена встановленими Тарифами Провайдера, Сторони у кожному випадку окремо домовляються про порядок надання таких послуг та їх вартість.

4.4. Для зміни тарифного пакету Абонент надає Провайдеру письмову або електронну заяву (на адресу support@lcom.net.ua), в якій зазначає № Договору, ФІП, старий тарифний пакет та новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Провайдером відповідної заяви.

4.5. Кількість та вартість послуг та сервісів, наданих Абоненту у розрахунковому періоді, визначається у відповідності до показників належних Провайдеру технічних засобів виміру обсягів, кількості, технічних характеристик та вартості наданих послуг.

4.6. У платіжному дорученні (квитанції) на оплату послуг Провайдера, Абонент зобов’язаний точно вказати номер Договору та своє прізвище. Плата від абонента зараховується на його особовий рахунок тільки після отримання Провайдером виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок Провайдера. При отриманні платежів з неточними реквізитами, кошти на особові рахунки Абонентів не зараховуються, а знаходяться на рахунку Провайдера до з’ясування точних реквізитів.

4.7. Розрахунки за телекомунікаційні послуги за цим Договором здійснюються Провайдером кожного календарного дня протягом місяця відповідно до чинних Тарифів Провайдера у поточному розрахунковому періоді шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента, у розмірі повної Абонентної плати за місяць ( з урахуванням додаткових послуг) діленої на кількість днів у поточному календарному місяці.

4.8. Незважаючи на те, що Абонентна плата знімається з Особового рахунку Абонента за кожен календарний день, Абонент повинен сплатити повну Абоненту плату за місяць незалежно від того користувався він послугою весь період чи ні. Згідно Тарифів Провайдера та Правил надання та отримання послуг Абонентна плата розрахована на надання доступу до телекомунікаційної послуги протягом всього місяця незалежного від того користується Абонент нею весь період чи ні.

4.9. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Провайдером на підставі проведених оплат Абонента у формі безготівкових платежів в національній валюті на розрахунковий рахунок Провайдера через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (кредитних карток, та ін.), що представлені на Офіційному сайті Провайдера. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.

4.10.Провайдер призупиняє надання послуг у випадку утворення нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку Абонента до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення абонентної плати за поточний розрахунковий період).

4.11.Абонент має право призупинити надання телекомунікаційних послуг, за умови позитивного балансу на Особовому рахунку Абонента, шляхом подання письмової заяви до центру обслуговування абонентів Провайдера, не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Провайдером. У випадку призупинення надання послуг протягом календарного року на загальний термін понад 2 (два) місяці Абоненту нараховується плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання, згідно з діючими тарифами Провайдера. Розмір Абонентної плати за резервування порту телекомунікаційного обладнання розміщена на Офіційному сайті провайдера в розділі Додаткові послуги Тарифів. Мінімальний термін призупинення надання телекомунікаційної послуги 7 (сім) робочих днів.

4.12.При припиненні Провайдером надання телекомунікаційних послуг, у випадку передбаченому п.4.10 цього Договору Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг Провайдера в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період (місяць) в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку та не здійснить дій, передбачених п.3.3.3 та п.

4.11 Договору, така поведінка Абонента вважається згодою на нарахування оплати за резервування порту телекомунікаційного обладнання відповідно до чинних Тарифів Провайдера. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

4.13.Провайдер та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв'язку з цим Провайдер та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених п.3.3.3 та п. 4.10 Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

4.14.Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Провайдером.

4.15.Відновлення надання послуг у випадках, зазначених в пп. 4.10 та п. 4.11 Договору, здійснюється Провайдером протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами з п.4.1 по 4.5 Договору включно.

4.16.Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

4.17.Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Офіційному сайті Провайдера (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення в Абонентський відділ Провайдера.

4.18.Провайдер самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Провайдером, включають збори й податки, що діють на території України.

4.19.Провайдер має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Офіційному сайті Провайдера та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до їх запровадження.

4.20.У випадку припинення дії Договору, якщо на Особовому рахунку Абонента залишилися невикористані кошти, Провайдер на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, перераховує залишок коштів протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання заяви на безготівковий рахунок Абонента, вказаний у заяві.

4.21.Повернення Абоненту коштів у разі ненадання послуг, відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг, надання послуг неналежної якості, або надання послуг, які Абонент не замовляв та в інших випадках, визначених законодавством здійснюється на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента.

4.22.У разі відключення Абонента, який користувався телекомунікаційною послугою Провайдера менше ніж 6 (шість) місяців з дати підключення, та за умови що Абонент був підключений по акції, де вартість підключення менша за стандартну, встановлену в Тарифних планах Провайдера на момент підписання Договору, Провайдер знімає з Особового рахунку Абонента повну плату за підключення до телекомунікаційної послуги.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору та Правил користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom несуть відповідальність згідно цього Договору, вказаних Правил користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom інших внутрішніх інструкцій та відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Провайдер та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до статей даного Договору і норм чинного законодавства України.

5.3. У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Провайдер має право вживати до Абонента такі заходи:

5.3.2. нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;

5.3.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, відповідно до п.3.6 Договору.

5.4. У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Провайдер має право:

5.4.1. нараховувати штраф у розмірі 500, 00 (п’ятсот) гривень за кожен такий випадок;

5.4.2 скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

5.5. У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) власних мережевих реквізитів Провайдер має право:

5.5.1. нараховувати штраф у розмірі 200 (двісті) гривень за кожен такий випадок;

5.5.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

5.6. У випадку надання Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) телекомунікаційних послуг, наданих йому Провайдером, третім особам Оператор має право:

5.6.1. нараховувати штраф у розмірі 500 (п’ятсот) гривень за кожен такий випадок;

5.6.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

5.7. Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Провайдером переліку телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

5.8. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Провайдера на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі не отриманий прибуток) покладаються на Абонента.

5.9. Провайдер несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг майнову відповідальність:

5.9.1. за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, - у розмірі оплаченої вартості не наданих послуг;

5.9.2. за безпідставне відключення кінцевого обладнання, - у розмірі абонентної плати за весь період відключення;

5.9.3. у разі не усунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.

5.10.Провайдер не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов'язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Провайдера чи неможливості їх використання.

5.11.Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов'язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Провайдера.

5.12.Відповідальність і ризики, пов'язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

5.12.1. за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

5.12.2. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

5.12.3. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

5.12.4. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

5.12.5. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування.

5.13.Оскільки Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж, Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при

наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше.

5.14.Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій та позовів.

5.15. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити.

До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6. Інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання, і діє до протягом одного року. Якщо за 10 (десять) днів до кінцевої дати Договору жодна сторона не заявить про його розірвання, Договір автоматично пролонгується на наступний рік.

6.2. Кожна з Сторін має право ініціювати припинення дії цього Договору за умов невиконання положень даного Договору іншою Стороною або за відсутності потреби у послугах, чи неможливості надання таких послуг. Ініціююча Сторона має повідомити іншу Сторону письмово, у термін не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення дії Договору. У цьому випадку Абонент зобов’язаний повністю сплатити заборгованість за надані послуги за весь час дії Договору на момент його розірвання.

6.3. Абонент не переуступає, не передає і в іншій формі не звільняється від будь-якого права та обов’язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законодавством.

6.4. Провайдер підтверджує, що являється платником податку на загальних умовах..

6.5. Підпис Абонента в Договорі свідчить про те, що він ознайомлений з цінами і тарифами, умовами Договору, Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/Lcom, нормами і умовами користування мережею Інтернет, і зобов’язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.

6.6. З усіх, не врегульованих цим договором питань Сторони керуються Правилами, а з інших питань – законодавством України.

6.7. Провайдер проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.

6.8. Абонент має право подавати Провайдеру заяви, скарги, претензії (далі - звернення ) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг. Звернення пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому Провайдером порядку.

6.9. Звернення, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням послуг, приймаються протягом 3 (трьох) місяців з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Провайдером не розглядаються.

6.10.Розгляд звернень провадиться у встановлений законодавством строк.

6.11.При відхиленні звернення повністю або частково, або неотриманні відповіді у встановлені для її розгляду строки, Абонент має право пред'явити позов у судові органи.

6.12.Даний Договір, додатки до Договору регулюються законодавством України, та всі спори між Абонентами та Провайдером подаватимуться на розгляд українського судового органу за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до діючого процесуального законодавства України.

6.13.Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Провайдера шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, за 10 (десять) календарних днів до дати припинення (розірвання).

6.14.Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Провайдера не менше ніж за (десять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору. У випадках, передбачених цим Договором, Абонент зобов'язаний у визначений строк також сплатити Провайдеру фактично понесені ним витрати за надані послуги.

6.15.Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

Хочете, ми вам зателефонуємо?
Хочете? Ми зателефонуємо вам!
Наші спеціалісти звяжуться з  Вами. Це безкоштовно!